Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaší dobrovolnou účastí v projektu Ježíškova vnoučata „Příběhy pečujících“ poskytujete souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v rozsahu odpovídajícímu údajům vyplněným na formuláři, jehož součástí je tento souhlas. Ke zpracování osobních údajů osoby, kterou v projektu nominujete si vyžádáme její výslovný souhlas a pokud jej tato osoba neposkytne, nemůžeme Vaši nominaci dále evidovat a ukončíme Vaši i její účast v projektu.
Správcem osobních údajů je Nadační fond Českého rozhlasu se sídlem Vinohradská 1409/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 26419068. Účelem zpracování osobních údajů je realizace projektu Ježíškova vnoučata „příběhy pečujících“, jehož účelem je ocenit ty, kteří se v zařízeních sociálních služeb starají o seniory. Právním základem pro zpracování osobních údajů je Váš souhlas. Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat po dobu trvání projektu a jeho vyhodnocení a poté budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Vaše osobní údaje nebudou dále předávány žádnému zpracovateli a budou zpracovány výhradně správcem osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně. Vaše osobní údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

 

  • právo na přístup k osobním údajů
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo vznést námitku


Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu vnoucata@rozhlas.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu sídla Nadačního fondu Českého rozhlasu.