Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaší dobrovolnou účastí v projektu Ježíškova vnoučata dochází ke zpracování Vašich osobních údajů v níže uvedeném rozsahu správcem osobních údajů, kterým je v pozici společných správců: Český rozhlas, IČO 45245053, se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu a Nadační fond Českého rozhlasu se sídlem Vinohradská 1409/12, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 26419068. Vaše osobní údaje, které jste nám prostřednictvím vyplnění formuláře na webové stránce jeziskovavnoucata.cz předali, budeme zpracovávat v rozsahu:  jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa a dále budeme k těmto údajům přidávat informace o plněném přání v rámci projektu Ježíškova vnoučata. Účelem zpracování osobních údajů je splnění přání seniorům zapojeným do projektu Ježíškova vnoučata. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a seniorem, kterému plníte jeho přání. Vaše osobní údaje budeme pro výše uvedený účel zpracovávat po dobu nezbytně nutnou ke splnění přání a splnění právních povinností spojených s uzavřenou smlouvou (zejména daňových povinností) a poté budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Vaše osobní údaje budou v případě, že vyslovíte souhlas s tím, že chcete s daným seniorem uskutečnit videohovor, předány přes aplikaci Oscar Senior, společnosti Oscar Senior s.r.o., se sídlem Štefánikova 696/7, 790 01 Jeseník, IČ: 05793131, která je v tomto případě v pozici zpracovatele osobních údajů a máme s ním uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Dále je příjemcem Vašich osobních údajů vždy příslušný domov pro seniory, který o seniora pečuje, neboť ten zabezpečuje propojení mezi Vámi a daným seniorem, kterému plníte přání a bez tohoto příjemce osobních údajů by nebylo přání možné splnit. Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně a vedeme záznamy o činnostech zpracování. Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám Vaše údaje poskytujete. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
  • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na přenositelnost osobních údajů 
  • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo vznést námitku.

Podrobné a úplné informace o Vašich právech a možnostech jejich uplatnění naleznete na webových stránkách Českého rozhlasu www.rozhlas.cz v odkazu týkajícím se osobních údajů. Ve věcech Vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu poverenec@rozhlas.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Jakékoliv Vaše dotazy, připomínky či žádosti směřujte na adresu poverenec@rozhlas.cz, případně písemně na adresu sídla ČRo.